เงื่อนไขการขาย

แก้ไขจาก 01.02.2024

ข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ
NovAgency Co.,Ltd – เว็บเอเจนซี่นานาชาติ

0. คำนำ

Novageny Co., Ltd เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ DBD ชลบุรี
ชื่อต่อไปนี้อ้างถึง: Novagency, Novagency.ch, Novagency International Web Agency

 1. ขอบเขต

เงื่อนไขการขายทั่วไป (CGV) เหล่านี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่จัดทำโดย NovAgency Co.,Ltd. – ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

 1. การมีผลใช้บังคับ ระยะเวลาของสัญญา และการสิ้นสุดสัญญา

สัญญาที่ผูกพันผู้ให้บริการและลูกค้าจะมีผลใช้บังคับหลังจากช่วงระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อออนไลน์โดยหรือต่อหน้าลูกค้า

สัญญาแต่ละฉบับจะมีการสรุปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยจะมีการต่ออายุโดยปริยายทุกปี เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งให้ NovAgency Co., Ltd ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล อย่างน้อย 20 วันก่อนสิ้นสุดสัญญาในแต่ละปี ว่าเขาไม่ประสงค์จะร่วมงานกันต่อไปอีกต่อไป

ปีที่นำมาพิจารณาจะเริ่มต้นในเดือนที่ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูกวางทางออนไลน์หากเกิดขึ้นในช่วง 10 วันแรกของเดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหากผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูกวางทางออนไลน์หลังจาก วันที่ 10 ของเดือน.

 1. การเรียกเก็บเงิน

ใบแจ้งหนี้ของผลิตภัณฑ์จะถูกส่งทันทีที่มีการวางออนไลน์ โดยมีกำหนดเวลาในวันที่ 20 ของเดือนปัจจุบันหากเกิดขึ้นในช่วง 10 วันแรกของเดือน ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไปหากการผ่านรายการนี้ใช้เวลา สถานที่ -line เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 10 ของเดือน

ครบกำหนดชำระทันทีที่เว็บไซต์พร้อมเปิดให้บริการ หรือ บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด ไม่ได้รับ (ภายใน 10 วันหลังจากการร้องขอ) ข้อมูลที่อนุญาตให้ดำเนินการสร้างไซต์ต่อไปได้ (ส่วนใหญ่เป็นข้อความและรูปภาพ)

หากการโพสต์ออนไลน์ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของลูกค้า จำนวนเงินที่สอดคล้องกับสัญญาทั้งหมดจะยังคงครบกำหนดชำระตั้งแต่ต้นเดือนที่ 3 หลังจากวันที่สั่งซื้อออนไลน์ และลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อ

Rem: ผ่อนชำระ : การสมัครสมาชิกรายปีสามารถผ่อนชำระได้ตามความต้องการของลูกค้า ในกรณีนี้ จำนวนเงินจะเพิ่มขึ้น 20% เล็กน้อย จากนั้นปัดขึ้นเป็นการชำระเงินรายเดือน 12 ครั้ง การชำระเงินรายเดือนงวดแรกจะมาพร้อมกับการชำระเงินงวดที่ 12 ของการชำระเงินเดือนที่ 12 ซึ่งยังคงเป็นทรัพย์สินของ Novagency Co., Ltd ไว้เป็นประกันในทุกกรณี หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน หากไม่ครบจะถูกตัดบริการทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และจะต้องชำระค่าบริการเป็นจำนวนเงินคงที่ 50.- เพื่อกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

 1. ค่าธรรมเนียมการเปิดไฟล์

เมื่อสั่งค่าใช้จ่ายในการเปิดและวิเคราะห์ไฟล์อาจถูกอ้างสิทธิ์โดย บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด สิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกส่งคืนให้กับลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด

 1. การต่ออายุ

โดยที่ลูกค้าไม่ยกเลิกสัญญาจะมีการต่ออายุเมื่อสิ้นปีโดยคำนึงถึง กำหนดเวลาการยกเลิกคือ 20 วัน การต่ออายุจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึงสิ้นเดือน และจะหมดอายุในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

 1. การสิ้นสุดและการสิ้นสุดล่าช้า

หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกสัญญา เขาเพียงต้องแจ้งเรื่องนี้ (เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล) ไปยัง NovAgency Co.,Ltd. ณ เวลาใดก็ได้ในระหว่างปีปัจจุบัน แต่ก่อน 20 วันสุดท้ายของปีปัจจุบันเดียวกัน ในกรณีนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและบริการจะหยุดให้บริการในช่วงปลายปีปัจจุบันหรือเร็วกว่านั้นหากเป็นความต้องการของลูกค้า

หากลูกค้าประกาศว่าไม่ต่ออายุหลังจากผ่านไป 20 วันที่ร้องขอ เขาอาจยังคงถูกเรียกเก็บเงินสำหรับชื่อโดเมนของเขา หากได้รับการชำระเงินโดย NovAgency Co.,Ltd. รวมถึงจำนวนเงินบางส่วนสำหรับเว็บโฮสติ้งที่จะ ได้รับการต่ออายุให้เขาโดย NovAgency co.,ltd. ยกเว้นในกรณีพิเศษ เงินก้อน CHF 80.- ก็เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ซึ่งเชื่อมโยงกับความล่าช้าในการประกาศดังกล่าว

 1. ตั๋วเงินที่ยังไม่ได้ชำระ

หากไม่ชำระตามใบแจ้งหนี้เมื่อครบกำหนด บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด มีสิทธิระงับเว็บไซต์ชั่วคราวได้ตั้งแต่วันถัดจากกำหนดเวลานี้ เมื่อชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว ไซต์จะกลับมาออนไลน์อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้

นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งเตือน โดยตั้งไว้ที่ Chf 15.- สำหรับการเตือนครั้งที่สอง และที่ Chf 25.- สำหรับการเตือนครั้งที่สาม

ล่าช้าเกิน 60 วัน บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องการชำระเงินเต็มจำนวนผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และเรียกเก็บเงิน CHF 150 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร

   เงื่อนไขเฉพาะที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา 

   1. เว็บโฮสติ้งและอีเมล

   บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด จะโฮสต์ไซต์ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์กับ Infomaniak SA ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บและจัดการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคุณจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือติดตามเทคโนโลยีของ NovAgency Co.,Ltd. สำหรับไซต์ของคุณเอง หากลูกค้ามีความประสงค์ บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด ยังสามารถจัดการโฮสติ้งอีเมลให้กับลูกค้าได้ในลักษณะเดียวกัน

    

   1. ชื่อโดเมน

   ขอแนะนำให้ลูกค้ายังคงเป็นเจ้าของชื่อโดเมนของเขาแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม ตามคำขอของลูกค้า บริษัท โนวาเจนซี่ จำกัด อาจจัดการสิ่งนี้ให้กับเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้: หลังจากโอนชื่อโดเมนนี้ไปยัง NovAgency Co., Ltd. หรือหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลระบบของชื่อนี้

   เมื่อเลือกชื่อโดเมน ลูกค้าจะประกาศและรับประกันโดยชัดแจ้งว่าเคารพสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผลจากกฎหมายชื่อทางการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

    

   1. ความพร้อมในการให้บริการ

   โดยทั่วไปบริการจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ลูกค้ารับทราบว่าการให้บริการอาจถูกหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือการบำรุงรักษาหรือการบำรุงรักษา ลูกค้ายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหากบริการไม่พร้อมใช้งานเกิดขึ้น แหล่งที่มาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ NovAgency Co.,Ltd. ไม่สามารถนำมาประกอบกับเขาได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และจะไม่มีการเรียกร้องค่าชดเชยทางการเงินสำหรับการกระทำดังกล่าว

    

   1. ความช่วยเหลือ การสนับสนุน และการอัปเดต

   ด้วยบริการแต่ละอย่างของเรา คุณสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 6/7 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 21.30 น. ในกรณีที่มีภาระหนักคุณอาจถูกขอให้ฝากข้อความหรือจองช่วงเวลาในปฏิทินการนัดหมาย

   เกี่ยวกับการอัปเดตแบบไม่จำกัด: โดยการอัปเดต เราหมายถึงการแก้ไขข้อความและรูปภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเมื่อเผยแพร่แล้ว ซึ่งคุณต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา: ข้อความ/รูปภาพต้นฉบับ และข้อความ/รูปภาพที่จะแทนที่ต้นฉบับ; เรายังเพิ่มข้อความหรือย่อหน้าเล็กๆ เพิ่มเติมด้วย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สมบูรณ์ เช่น การเพิ่มหน้าหรือกลุ่มข้อความและรูปภาพขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดต แต่จะเป็นเรื่องของการออกแบบใหม่หรือส่วนขยาย

    1. การเข้าถึงเนื้อหาของไซต์

    ลูกค้าที่ประสงค์เช่นนั้นอาจสามารถเข้าถึงเพื่อแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ยกเว้นองค์ประกอบที่อาจเป็นอันตรายต่อองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกัน (ปลั๊กอินบางตัว การนำเข้า/ส่งออก การเข้าถึงธีม) และการเข้าถึง FTP จากนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาบนไซต์และการเผยแพร่การเข้าถึงไปยังบุคคลที่สามที่เป็นไปได้

    1. เนื้อหาเว็บไซต์

    ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของตนแต่เพียงผู้เดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหานี้ไม่ละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมาย และไม่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ไม่พึงประสงค์ เสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม โดยที่ไม่ยุยงให้เกิดความรุนแรง และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

    ลิงค์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์และการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ จะได้รับอนุญาตเฉพาะเมื่อตรงตามเงื่อนไขเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น

    หากผู้ให้บริการพบว่าลูกค้าละเมิดบทบัญญัติของบทความนี้ในทางใดทางหนึ่ง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการจนกว่าสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสัญญาจะกลับคืนมา

    1. ทรัพย์สินทางปัญญา

    ประกาศทางกฎหมายที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือถือสิทธิ์การใช้งานในองค์ประกอบทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะ: ข้อความ รูปภาพ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ฯลฯ และบริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในการออกแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์

    1. กรณีเลิกจ้าง

    ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ลูกค้าอาจขอแหล่งที่มาของเว็บไซต์ของตน (บริสุทธิ์จากองค์ประกอบเฉพาะซึ่งทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลากับ NovaAgency Co.,Ltd เท่านั้น) สำหรับบริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด นี้ จะดำเนินการทำให้บริสุทธิ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ลูกค้าในราคาคงที่ Chf 50.- ต่อไฟล์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก WordPress แบบ Raw ของเว็บไซต์ของพวกเขา หรือการส่งออก "All in One Migration" ของทั้งเว็บไซต์ ส่งออก "WPvivid Backup" ของทั้งไซต์ หรือ 2 หรือ 3 ไฟล์เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของลูกค้า บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด จะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบได้เมื่อไซต์ถูกนำเข้าอีกครั้ง ในทางกลับกัน บริษัท โนวาเอเจนซี่ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานไซต์ใหม่หรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไซต์สู่สภาพแวดล้อมใหม่ของลูกค้า โปรดทราบว่าการนำเข้าอาจต้องใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น Divi, Elementor หรือปลั๊กอินอื่นๆ เฉพาะสำหรับไซต์นั้น องค์ประกอบเหล่านี้จะไม่เป็นของ NovAgency Co.,Ltd. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาของการออกแบบและโครงสร้างของอพาร์ทเมนท์ยังเป็นของ NovaAgency Co.,Ltd. ซึ่งยังคงกรรมสิทธิ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้การออกแบบและเนื้อหานี้ซ้ำสำหรับลูกค้ารายอื่น ไม่สามารถขอโอนไฟล์เหล่านี้ได้หากค่าธรรมเนียมยังคงค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ดอกเบี้ยการชำระล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมการชดเชยในบริบทของการยกเลิกล่าช้า